Organisatie voorwaarden voor een autisme ambassade

Elke organisatie kan een autisme ambassade oprichten. Als je als organisatie écht kiest voor een intern medewerkersnetwerk in de vorm van een autisme ambassade zijn er randvoorwaarden om deze succesvol te implementeren. Zijn deze randvoorwaarden er (nog) niet, dan wordt geadviseerd om hier eerst aandacht aan te besteden.  

Je kan hiervoor ook eenvoudig onderstaande checklist doorlopen.

Checklist

Gedragen door directie

Als de directie (of een directielid) het belang van een autisme ambassade onderkent, is dat de basis voor draagvlak binnen de organisatie. Hiermee heb je als het ware ruimte om tijd, middelen en budget te besteden aan dit initiatief. Het helpt wanneer een directielid over het belang communiceert. Dat helpt ook bij de werving van ambassadeurs.  

Toestemming direct leidinggevende

Omdat de rol van autisme ambassadeur wordt vervuld naast de huidige functie is hiervoor toestemming nodig van een leidinggevende. De gemiddelde tijdbesteding aan ambassadeurstaken per week is 2 uur. Door steun vanuit de directie, waarmee deze impliciet toestemming geeft aan de ambassadeurs, om hier tijd voor vrij te maken naast de huidige werkzaamheden, worden onnodige en ongemakkelijke discussies tussen medewerkers en leidinggevenden voorkomen.  

Grootte organisatie > 500 medewerkers

Om een autisme ambassade op te starten is het minimaal aantal benodigde werknemers 500. De grootte van de organisatie is van belang omdat een groep gevormd wordt van minimaal 4 – 5 personen. Binnen kleine tot middelgrote organisaties (enkele tientallen tot enkele honderden medewerkers) kent men elkaar en is verbinding sneller gelegd. Kleinere organisaties zijn ook vaak flexibeler in het aanpassen op het individu. Er zijn minder “geschreven regels”. Bij kleinere organisaties raden wij aan als individu de rol van autisme ambassadeur op te pakken en je hiervoor in te schrijven bij de open inschrijftraining van Vanuit autisme bekeken.

Beschikbaar budget

Voor het oprichten van een autisme ambassade zijn financiële middelen nodig. Voor meer inzicht in deze kosten wordt verwezen naar de financiële paragraaf
Maak vooraf een budget op voor: 

  • Initiële kosten voor de opstart en training
  • Jaarlijkse begroting ten behoeve van activiteiten
  • Draag zorg voor akkoord op het budget en maak vooraf afspraken over de besteedde uren. Financiering van de training, de jaarlijkse begroting en een (principe) akkoord op de te besteden tijd van ambassadeurs. Wanneer deze niet centraal te accorderen zijn (bijv. doordat ze onder verschillende afdelingsbegrotingen vallen, of vooraf moeilijk te begroten zijn), zorg dan voor duidelijke principeverklaring vanuit directie.   

Projectteam

Een klein projectteam is nodig om een autisme ambassade op te richten. Dit kan naar eigen inzicht worden samengesteld. Vanuit ervaring wordt geadviseerd om de volgende functionarissen op te nemen het projectteam:

  • Een programmabegeleider: met kennis van autisme en hoge betrokkenheid bij psychische diversiteit. Rol: Werven van ambassadeurs, intern netwerk aanboren, intern verbinding leggen, ondersteuning bij opstart, begeleiden groepsproces, ondersteunen bij organisatorische zaken waaronder: plannen, faciliteren en begeleiden overleggen en bijeenkomsten. De programmabegeleider is bij voorkeur zelf geen autisme ambassadeur en heeft ook zelf geen autisme. Ervaring laat ziet dat het vervullen van de ambassadeursrol naast de eigen werkzaamheden extra inspanning vraagt. De rol van programmaleider is dan vaak te groot om die er bij te doen. 
  • Medewerker(s) met autisme die de rol van ambassadeur gaan vervullen
  • Een communicatie-adviseur: ondersteuning bij communicatie-activiteiten, ondersteunen bij de werving van de ambassadeurs, intern de bekendheid autisme ambassade vergroten
  • Een HR-functionaris of Diversiteits/Inclusie functionaris: ondersteunen bij de borging, betrekken ambassadeurs bij beleidsvraagstukken aangaande personele ontwikkelingen.